Management

Board of Directors

Peter Hentschel

Chair

Elected: 2017

Born: 1949

Education: Master of Science in Engineering in Chemistry

Previous positions: SCA Hygiene Products AB, Mölnlycke Health Care AB

Current positions: Reapplix A/S, Lumina Adhesives AB

Shareholding: 25,000

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Karin Eliasson

Board Member

Elected: 2017

Born: 1961

Education: BSc. Human Resources

Previous positions: Autoliv Inc., TeliaSonera AB and SCA AB.

Current positions: Skandia, Karolinska University Hospital

Shareholding: 27,000


Steve Krognes

Board Member

Elected: 2016

Born: 1968

Education: Master of Science in Business and Economics

Previous positions: CFO Genetech, Head of M&A for Roche

Current positions: CFO Denali Therapeuticals Inc, Director at Corvus Pharmaceuticals Inc.

Shareholding: 1,487,578 shares via RLS Intressenter AB (which has a total of 16,553,396 shares)

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Christer Hägglund

Board Member

Elected: 2012

Born: 1953

Education: Master of Science in Business and Economics

Previous positions: The founder of Proffice AB, among others.

Current positions: Heartworkers AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB

Shareholding: 13,436,784 shares via RLS Intressenter AB (which has a total of 16,553,396 shares)

AB (which includes 16 553 396 shares)

Independent in relation to the

Company and major shareholders.

Management

Karin Fischer

Chief Executive Officer (CEO)

Born: 1976

Education: Master of Science in Business and Economics

Previous positions: Head of Sales at Getinge AB, Sales and Marketing Manager at XVIVO Perfusion AB and a range of different positions at Johnson & Johnson from 2000 to 2014.

Current positions: Board member of Stille AB and PExA AB.

Shareholding: 193,600

Warrants: 287,500


Anders Husmark

Chief Business Development Officer (CBDO)

Born: 1960

Education: Master of Science in Engineering Physics

Previous positions: Development Manager, Business Division Manager, Sales Manager Sweden, Mölnlycke Health Care AB

Shareholding: 25,000

Warrants: 175,000


Eva Jagenheim

Chief Financial Officer (CFO)

Born: 1966

Education: Executive MBA

Previous positions: CFO Crispin Porter Bogusky, CFO Softhouse Consulting AB, Group Business Controller Adera, Business Consult Arthur Andersen and Revisor PWC.


Mats Ahlenius

Chief Technology Officer (CTO)

Born: 1962

Education: Master of Science in Chemical Engineering

Previous positions: Development Manager, Research Manager and Innovation Manager Mölnlycke Health Care AB, Clinical Project Manager AstraZeneca AB.

Shareholding: 12,500

Warrants: 100,000


Articles of Incorporation

1 § Firma

Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2.050.769 kronor och högst 8.203.074 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 18.150.000 aktier och högst 72.600.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Val av protokollförare;
 • Val av en justeringsman;
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Godkännande av dagordning;
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 • Beslut om:
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 • Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
 • Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

* * *

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 8 juni 2017.

Company Description / Bolagsbeskrivning