Management

Board of Directors

Lars Johansson

Chairman since 2023

Born: 1966

Education: MSc in Business and Economics.

Current positions: Prostalund AB, Schain Research AB, Carponovum AB.

Previous positions: CEO Johnson & Johnson AB, CEO Janssen Cilag AB.

Shareholding: 46,300
Warrants: –


Karin Eliasson

Board Member since 2017

Born: 1961

Education: Karin holds an BSc in Human Resources.

Current positions: Skandia, Karolinska University Hospital.

Previous positions: Autoliv Inc., TeliaSonera AB and SCA AB.

Shareholding: 193,600
Warrants: 200,000

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Christer Hägglund

Board Member since 2012

Born: 1953

Education: Christer holds an MSc in Business and Economics.

Current positions: Heartworkers AB, RLS Intressenter AB, Rentals United AB.

Previous positions: The founder of Proffice AB, among others.

Shareholding: 14,267,484 shares via RLS Intressenter AB (which has a total of 16,553,396 shares).
Warrants: 200,000

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Roland Frösing

Board Member since 2021

Born: 1960

Education: MD, Ph.D and Board Certified in General Surgery and Urology.

Current positions: European Medical Director Mediwound, Senior Medical Adviser Abigo Medical.

Previous positions: Medical Director Pfizer Sweden, Nordic Medical Director Astellas Pharma, Global Medical Director Mölnlycke Health Care.

Shareholding: 5,000
Warrants: 200,000

Independent in relation to the Company and major shareholders.


Anders Edvell

Board Member since 2023

Born: 1969

Education: MD, PhD Histology and Cell Biology, Umeå University. Executive MBA, Stockholm School of Economics.

Current positions: CEO, Immedica Pharma AB. Board Member of Läkemedelsförsäkringens Service AB.

Previous positions: Active within the Sobi Group, an international biopharmaceutical company, for eleven years in various senior roles, including VP Global Product Strategies, Head of Partner Products and Country Manager for Swedish Orphan Biovitrum. During the period 1999–2006, Edvell held various international medical roles within the Bristol-Myers Briggs group as well as the pharmaceutical company Recip AB.

Shareholding: –
Warrants: –

Independent in relation to the Company and major shareholders.

Management

Roland Frösing

Interim Chief Executive Officer (Interim CEO)

Member of management since 2023.

Born: 1960.

Education: MD, Ph.D and Board Certified in General Surgery and Urology.

Previous positions: Medical Director Pfizer Sweden, Nordic Medical Director Astellas Pharma, Global Medical Director Mölnlycke Health Care.

Current positions: Board Member of RLS Global, European Medical Director Mediwound, Senior Medical Adviser Abigo Medical.


Torbjörn Sannerstedt

Acting Chief Financial Officer (Acting CFO)

Member of management since 2023.

Education: MBA.

Previous positions: CFO AcadeMedia AB, CFO Navamedic ASA, CFO Halmstad Energi och Miljö AB. CEO LMI Selcom AB, administrative manager Kinnasand AB.


Magnus Nolmark

Chief Operations Officer (COO)

Member of management since 2021.

Born: 1965

Education: Master of Science Industrial Automation

Previous positions: Independent Consultant at Essity and Fingerprint Card. Project Manager, Manager Project Management and Director Project Management Office at Mölnlycke Health Care AB.

Shareholding: 45,539

Warrants: 100,000


Susanne Olausson

Chief Technology Officer (CTO)

Member of management since 2021.

Born: 1971

Education: Master of Science Chemistry

Previous positions: Product Development Manager RLS Global, Independent Consultant MedTech, Head of R&D Support, Product Developer and Project Manager at Astra Tech AB.

Warrants: 100,000


Articles of Incorporation

1 § Firma

Bolagets företagsnamn är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 § Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknadsföra och sälja preparat för tandvård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 7.536.433 kronor och högst 30.145.732 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska utgöra lägst 66.700.000 aktier och högst 266.800.000 aktier.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7 § Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

10 § Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 6 bankdagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

11 § Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Val av protokollförare;
 • Val av en justeringsman;
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Godkännande av dagordning;
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 • Beslut om:
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 • Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
 • Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Company Description / Bolagsbeskrivning