Göteborgs Tingsrätt godkänner konkursansökan för RLS Global AB (publ)

RLS Global AB meddelar att Göteborgs Tingsrätt har beslutat att bifalla den tidigare kommunicerade konkursansökan och har försatt Bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är Advokat Christian Andersch, Setterwalls, Göteborg.

Read more

RLS Global ansöker om konkurs

Styrelsen i RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in idag den 20 november 2023 till Göteborgs Tingsrätt.

Read more

RLS Global inleder strategisk granskningsprocess i syfte att kommersialisera ChloraSolv

RLS Globals styrelse har beslutat att inleda en strategisk granskningsprocess för att möjliggöra den kommersiella utrullningen av ChloraSolv på de europeiska marknaderna.

Read more

RLS Global och Convatec har gemensamt beslutat att avbryta samarbetsavtalet

RLS Global och Convatec har gemensamt beslutat att avbryta samarbetsavtalet gällande ChloraSolv på de europeiska marknaderna. De kommersiella rättigheterna till ChloraSolv kommer att återlämnas till RLS Global.

Read more

Första patienten inkluderad i ny klinisk studie på trycksår

RLS Globals nya kliniska studie med ChloraSolv för behandling av trycksår innefattar sex kliniker i Sverige, Finland och UK. Den första patienten inkluderades den 1 september på en klinik i UK. Studien har godkänts av myndigheter i alla tre länder. 

Read more

ChloraSolv rekommenderas för UK CA-certifiering som krävs för den brittiska marknaden efter Brexit

Som en följd av Brexit kommer en så kallad UK CA-certifiering att krävas för medicintekniska produkter som släpps på den brittiska marknaden. Idag har en positiv rekommendation om UK CA-certifiering lämnats för RLS Globals sårdebrideringsprodukt ChloraSolv.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN APRIL–JUNI 2023

RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) UPPTAR ETT KORTFRISTIGT LÅN OM 5,0 MSEK

RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har idag, den 24 augusti 2023, upptagit ett kortfristigt lån om 5,0 MSEK från ett antal externa investerare.

Read more

RLS Global utser Torbjörn Sannerstedt till ny Chief Financial Officer

RLS Global AB (publ) meddelar idag att Torbjörn Sannerstedt utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Torbjörn efterträder RLS Globals avgående CFO, Eva Jagenheim.

Read more

Ny tillförordnad VD för RLS Global

Styrelsen för RLS Global AB (publ) har kommit överens med Björn Larsson om att han lämnar uppdraget som VD i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat utse Roland Frösing, styrelseledamot sedan 2021, till tillförordnad VD från den 10 juli 2023. Roland Frösing är leg. läkare (MD), doktor i medicinsk vetenskap (Ph) och specialist i…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under fredagen den 30 juni årsstämma för verksamhetsåret 2022. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 31 maj 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns…

Read more

RLS Global AB årsredovisning 2022

RLS Global årsredovisning 2022 finns från och med idag, 9 juni 2023, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning. (https://rls.global/wp-content/uploads/2023/06/RLS_Global_AR_2022.pdf) Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska. Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-09 16:45 CET.

Read more

Rättelse av kallelse

Rättelse av kallelse publicerad 2023-06-02 avseende avstämningsdag.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i årsstämman ska -          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Read more

RLS Global AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023

1 JANUARI–31 MARS (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 89 TSEK (305 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7,5 MSEK (-5,3 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,07 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 084 TSEK (-6 730 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

Eva Jagenheim lämnar rollen som CFO i RLS Global AB (publ)

Eva Jagenheim lämnar rollen som CFO i RLS Global AB för anställning utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO kommer att påbörjas omgående. 

Read more

ChloraSolv visar signifikant högre antibiofilmaktivitet in vitro jämfört med andra debrideringsprodukter i nyligen publicerad artikel

I en nyligen publicerad artikel i Wounds UK dras slutsatsen att ChloraSolv sårdebrideringsgel visar betydligt högre antibiofilmaktivitet, in vitro, jämfört med andra debrideringsprodukter och metoder. Detta resultat bekräftar ytterligare ChloraSolvs förmåga att kombinera uppmjukning av devitaliserad vävnad och antibiofilmaktivitet.

Read more

RLS Global AB (publ) bokslutskommuniké okt–dec 2022

1 OKTOBER–31 DECEMBER (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 291 TSEK (219 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-7,8 MSEK) · Resultatet per aktie efter utspädning var -0,10 SEK (-0,09 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 779 TSEK (-4 887 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 9 februari 2023 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 24 januari och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 9 februari 2023 kl.10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7.

Read more

Lars Johansson nominerad till ny styrelseordförande i RLS Global AB

RLS Global AB meddelar idag att Lars Johansson nomineras för nyval till styrelseordförande. Nuvarande ordförande Steve Krognes avgår och ordförandebytet planeras till en kommande extra bolagsstämma.

Read more

RLS Global: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdag den 14 december 2022. Avstämningsdag är 16 december, varefter BTA omvandlas till aktier tisdag den 20 december…

Read more

RLS Global AB (publ) delårsrapport juli–september 2022

1 JULI–30 SEPTEMBER (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 198 TSEK (132 TSEK). · Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (6,2 MSEK). · Resultatet per aktie efter utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 114 TSEK (-6 214 TSEK). · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

RLS Global: Utfall i RLS Global företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I RLS GLOBAL AB. SE…

Read more

Presentation av Björn Larsson, VD, RLS Global AB, om bolagets verksamhet och den just nu pågående företrädesemissionen

Möt Björn Larsson, VD för RLS Global AB, när han presenterar bolaget och den pågående företrädesemissionen med teckningsperiod 28 oktober–11 november. Presentationen hölls på Redeyes senaste investerarevent med fokus på medtech den 26 oktober.

Read more

RLS Global AB:s VD Björn Larsson intervjuad av Erik Penser Bank om pågående företrädesemission

Erik Penser Bank har idag publicerat en videoinspelad intervju med Björn Larsson, VD för RLS Global AB. Skälet till intervjun är att tillhandahålla alla aktieägare och intressenter information i samband med RLS Global AB:s pågående företrädesemission.

Read more

RLS Global: RLS Global offentliggör prospekt

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som RLS Global upprättat med anledning av förestående nyemission. RLS Global offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på RLS Globals hemsida (www.rls.global), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Read more

RLS Global: RLS Global beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 29,4 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I RLS GLOBAL AB. SE…

Read more

RLS Global genomför kvittningsemission om sammanlagt cirka 10 MSEK

Styrelsen för RLS Global AB (publ) (”Bolaget” eller ”RLS Global”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier om sammanlagt cirka 10 MSEK (”Nyemissionen”) till en av Bolagets huvudägare i form av Zebra Holding and Investments (Guernsey) Limited (”Zebra”). Teckningskursen uppgår till 2,987 SEK…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2022

1 APRIL–30 JUNI (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 397 TSEK (244 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (8,5 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (0,13 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 929 TSEK (-6 280 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

Björn Larsson ny VD för RLS Global

Styrelsen i RLS Global AB (publ) har idag utsett Björn Larsson till ny verkställande direktör. Björn Larsson, som närmast kommer från Observe Medical ASA, tillträder VD-rollen den 1 oktober.

Read more

Nya fallstudier av ChloraSolv presenteras i bilaga till Journal of Wound Care

Under de senaste sex månaderna har RLS Global och ConvaTec varit i nära samarbete för att samla in kliniska erfarenheter av ChloraSolv från tre olika sårcenter i Storbritannien. Sex fallstudier har sammanställts till en rapport och publicerats som bilaga i Journal of Wound Care, nummer 7 2022 (https://www.magonlinelibrary.com/page/jowc/resources). Syftet är att beskriva implementeringen av ChloraSolv i…

Read more

ChloraSolv nu på avtal i Storbritannien via NHS distributionskanaler

Från och med den 11 juli 2022 är ChloraSolv tillgängligt i Storbritannien för kliniska enheter som köper sina produkter från NHS (National Health Service). NHS Supply Chain är en av de viktigaste distributionskanalerna för brittisk sjukvård och täcker såväl sjukhus som primärvård och hemsjukvård. ChloraSolv kan även köpas direkt från ConvaTec, RLS exklusiva distributionspartner i…

Read more

RLS Global introducerar ChloraSolv inom djursjukvård i Skandinavien

RLS strategiska fokus är att utöka sin tekniska plattform, buffrad hypoklorit-teknologi, till nya indikationer, applikationer och geografiska områden. Idag kan RLS tillkännage ett strategiskt partnerskap med Swevet inom djurvårdssegmentet för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

Read more

RLS Global stärker sin närvaro i Mellanöstern

RLS Global stärker sin närvaro i Mellanöstern. Företaget ska via en regional agent, Med Surg, etablera ett lokalt distributionsnätverk i Egypten, Saudiarabien, Irak, Libanon, Quatar, Förenade Arabemiraten, Oman och Jordan.

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 19 maj 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021. Bolagstämman genomfördes genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 19 april 2022 och…

Read more

Sammanfattning av året som gått – informationsmöte med RLS Globals VD Karin Fischer 19/5 kl 13.15

Styrelsen i RLS Global har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) delårsrapport januari–mars 2022

1 JANUARI – 31 MARS (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 305 TSEK (50 TSEK). · Rörelseresultatet uppgick till -5 363 TSEK (-6 263 TSEK). · Resultatet per aktie före utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 730 TSEK (-5 834 TSEK). · Likvida medel…

Read more

RLS GLOBAL AB ÅRSREDOVISNING 2021

RLS Global årsredovisning 2021 finns från och med idag, 22 april 2022, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning (https://rls.global/wp-content/uploads/2022/04/RLS-Global-rsredovisning-2021-1.pdf). Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska. HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Read more

RLS Global AB aviserar förändring i ledningen

Karin Fischer har meddelat att hon avser att avgå som VD för RLS Global AB (publ). Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny, FoU-fokuserad VD och Karin Fischer kommer att fortsätta i sin roll tills en ny VD rekryterats, för att säkerställa en smidig succession.

Read more

RLS GLOBAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OKT–DEC 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER (föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 219 TSEK (139 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7 478 TSEK (-7 655 TSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,12 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 887 TSEK (-7 000 TSEK) · Likvida medel vid periodens…

Read more

Nya framsteg för ChloraSolv[®] – market access-aktiviteter i Nederländerna signalerar positivt momentum

RLS Global, ett medicintekniskt företag baserat i Sverige, och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har gjort fortsatta framsteg med distribution och kommersialisering av ChloraSolv[®] i Europa.

Read more

RLS Global AB säkerställer finansiering om SEK 20 miljoner

RLS Global har idag tecknat en kreditfacilitet, på marknadsmässiga villkor, om SEK 20 miljoner i syfte att skapa en flexibel finansiering för bolagets fortsatta tillväxt. Det är en av bolagets större aktieägare som tillhandahållit denna kreditfacilitet.

Read more

RLS Global AB (publ) Delårsrapport juli–september 2021

1 JULI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 132 TSEK (793 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-5,6 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,08 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 648 TSEK (-4 204 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4…

Read more

RLS Global AB ger livesänd strategiuppdatering med fokus på företagets globala samarbete med ConvaTec Ltd

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika…

Read more

ChloraSolv regulatoriskt godkänt för diabetiska fotsår i Nya Zeeland

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Nya Zeeland. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Oceanien. Nästa steg blir att bredda indikationen på denna marknad.

Read more

RLS GLOBAL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 244 TSEK (739 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (-5,6 MSEK) · Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)    · Resultatet per aktie före utspädning var 0,13 SEK (-0,09 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 280 TSEK (-5 472 TSEK) ·…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 17 juni 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 20 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan…

Read more

RLS Global och ConvaTec Ltd tecknar avtal om globala kommersiella rättigheter för ChloraSolv, en innovativ debrideringsmetod för svårläkta sår

RLS Global, ett medicintekniskt företag med säte i Sverige och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har ingått ett globalt kommersiellt samarbete gällande ChloraSolv. ChloraSolv är en skonsam debrideringsmetod som för närvarande säljs i ett par europeiska länder. ChloraSolv kommer att ingå i ConvaTecs koncept Wound Hygiene™ för vård av svårläkta sår,…

Read more