RLS GLOBAL AB (PUBL) Delårsrapport - Januari - September 2019

1 juli - 30 september · Försäljningen uppgick till MSEK 0,2 (1,0) · Resultat före finansiella poster och skatt MSEK -6,1 (-4,9) · Resultat per aktie före utspädning SEK -0,11 (-0,08) · Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK 53,7 (28,4) · Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 53,7 (28,4) · Soliditeten var 90%…

Read more

Ny Aktieägarlista på RLS Global AB

RLS Global AB genomförde en riktad nyemission och ökade det egna kapitalet med 50 MSEK per den 25 september 2019. Det är glädjande att RLS har attraherat nationella och internationella institutioner för att etablera en långsiktig grund för företaget, säger Karin Fischer, VD RLS Global. Den nya aktieägarelistan finns på RLS hemsida via bifogad länk: https://rls.global/investor/financial-information/list-of-owners-2/…

Read more

RLS Global genomför en riktad nyemission om 7 520 000 aktier och tillförs 50 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER…

Read more

RLS Global avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER…

Read more

RLS Global skriver avtal med OneMed

OneMed är en av Nordens största distributörer på medicintekniska produkter och tillhandahåller tjänster, supportsystem samt produkter till sjukvårdssektorn. RLS Global har skrivit ett samarbetsavtal med OneMed som kommer att agera distributör för CloraSolv i kommuner och landsting i de nordiska länderna. 

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 19 augusti 2019 kl. 09.00 på bolagets kontor, Neongatan 5, Mölndal.

Read more

Förlikning med Karin Bergqvist

Förlikning med Karin Bergqvist

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ) 

Read more

Bolagspresentation 28 maj 2019

Bolagspresentation 28 maj 10.30 2019

Read more

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

Read more

Sårvårdsprodukten ChloraSolv godkänd för den europeiska marknaden

Göteborg, 10 april 2019 – RLS Global AB tillkännager att företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, för diabetiska fotsår, har framgångsrikt erhållit CE godkännande av Lloyd’s Register. ChloraSolv är nu godkänt för lansering i 32 europeiska länder.   

Read more

Läkemedelsverket har godkänt ny klinisk studie av ChloraSolv

I årsredovisningen för 2017 presenterade RLS Global initiativet till en ny klinisk studie, ChloraSolv 01. Svenska Läkemedelsverket har nu godkänt designen på studien. Den kommer omfatta ett 60-tal patienter och har ett bredare användningsområde jämfört med den första kliniska studien från 2015.

Read more

Anställd och fd anställda förvärvar 462 800 aktier från Optionsprogram 2015-2018

Under våren 2015 förvärvade fyra anställda 445 000 teckningsoptioner a 18 öre i Optionsprogram 2015/ 2018. Under teckningstiden i juni 2018 hade samtliga fyra anmält och erlagt betalning för att förvärva motsvarande aktier. Ursprunglig lösenkurs var 3 kr per aktie och ursprungliga antal optioner var 445 000 st, men i enlighet med optionsvillkoren för att eliminera utspädningseffekt…

Read more

Tidigare samarbetspartner framställer krav på RLS Global

Idag har RLS Global AB via sin advokat, Advokatfirman Glimstedt AB, fått besked från Göteborgs Tingsrätt om att Karin Bergquist har stämt RLS Global AB med krav på ytterligare ersättning för överlåtelse av uppfinnarrätt. Ärendet avser patentet ”dermasolv” som den 19 juli 2012 överläts från uppfinnarna Ulrica Almhöjd och Karin Bergquist till RLS Global AB.

Read more

RLS Global tecknar avtal med ett av världens ledande dentalbolag

Ett distributionsavtal har idag tecknats mellan RLS Global och ett av världens ledande dentalbolag. Det globala bolaget har under en tid uppvaktat RLS för att erhålla exklusivitet att sälja kariesprodukten Carisolv i Tyskland, Storbritannien och Italien. Avtalet omfattar också en option för USA och ytterligare tre europeiska länder, Sverige, Portugal och Spanien.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 juni 2018 kl. 13.00 hos Astra Zeneca Bio Venture Hub, Kråketorpsgatan 5, Mölndal.

Read more

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

Read more

RLS rekryterar Karin Fischer som ny VD för RLS Global

Efter fyra år som VD för RLS Global har Kenth Hanssen på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag.  Karin Fischer, som närmast kommer från Getinge, har en lång och bred erfarenhet från den globala medicintekniska marknaden där hon varit verksam i olika befattningar i företag som Johnson&Johnson, XVIVO Perfusion och Getinge AB. 

Read more

Bokslutskommuniké 2017

1 oktober − 31 december i sammandrag »       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,5 MSEK (1,7), en minskning med 70% »       Totala rörelseintäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,8), en minskning med 62% »       Rörelseresultatet Q4 uppgick till -6,3 MSEK (-4,0) »       Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-4,0) »       Resultatet per aktie efter utspädning Q4 var -0,11…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 28 november 2017 extra bolagsstämma på bolagets nya kontor i Mölndal. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, vilka presenterats på företagets hemsida.

Read more

Tidigareläggande av kvartalsrapport

 Med anledning av extra bolagsstämma 28 november kl 08:00, har bolaget beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten till denna dag.

Read more

NYTT DATUM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

På grund av felaktigt utfärdad kallelse kallas på nytt till extra bolagsstämma i RLS. Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 kl. 8.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Read more

Nytt datum för extra bolagstämma

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal, enligt separat kallelse. 

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma 15 november 2017 kl. 15.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Read more

RLS Global förstärker styrelsen

Medicinteknikbolaget RLS Global förstärker sin styrelse med börserfarenhet och bransch-kunskap inom sårvård. I samband med en extra bolagsstämma den 15 november föreslås Peter Hentschel bli ny styrelseordförande och Karin Eliasson ny styrelseledamot. Peter Hentschel har en bakgrund inom bland annat Mölnlyckekoncernen och Karin Eliasson är HR och hållbarhetschef på Autoliv Inc.

Read more

Patentgodkännande för ChloraSolv i Europa

Idag den 25 oktober annonserar European Patent Office (EPO) att patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår är beviljat i Europa. 

Read more

RLS Global tecknar utökat distributörsavtal med australienska BTC Health

RLS Global har tecknat ett utökat distributörsavtal med det börsnoterade australienska företaget BTC Health och dess helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd. Bolaget har sedan tidigare i år en exklusiv rätt att distribuera ChloraSolv när sårvårdspreparatet blir godkänt för kommersialisering.

Read more

RLS Global förstärker företagsledningen med Anders Husmark från Mölnlycke Health Care

RLS Global förstärker sin företagsledning med Anders Husmark inför kommersialiseringen av det nya sårvårdspreparatet ChloraSolv. 

Read more

Marknadsmeddelande 126/17 – RLS Global AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 16 maj 2017

RLS Global AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 16 maj 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 17 maj 2017. Information om aktien: Kortnamn: RLS ISIN-kod: SE0005190725 Orderbok ID: 87701 Organisationsnummer: 556726-3495 Sista handelsdag på AktieTorget: 16 maj 2017 Stockholm den 15 maj 2017…

Read more

RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017

 RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är onsdag den 17 maj 2017. Handel i Bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 16 maj…

Read more

RLS Global AB Årsredovisning 2016

RLS Global AB Årsredovisning 2016.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 13.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Nordatlanten 100 i Göteborg.

Read more

RLS Global AB har ingått ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Capital Limited (ASX: BTC) helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd

Avtalet ger BioImpact Pty Ltd. rätt att distribuera sårvårdsprodukten ChloraSolv, inom Australien, Nya Zeeland samt utvalda länder i Asien och Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats.

Read more

Marknadsmeddelande 80/17 - Sista dag för handel med BTA i RLS Global AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (RLS BTA), är den 6 april 2017.  

Read more

RLS Global – Sista dag för handel med BTA är den 6 april 2017

RLS Global genomförde en företrädesemission om 33,6 Mkr där sista dag för teckning var den 13 mars 2017. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Read more