ChloraSolv visar signifikant högre antibiofilmaktivitet in vitro jämfört med andra debrideringsprodukter i nyligen publicerad artikel

I en nyligen publicerad artikel i Wounds UK dras slutsatsen att ChloraSolv sårdebrideringsgel visar betydligt högre antibiofilmaktivitet, in vitro, jämfört med andra debrideringsprodukter och metoder. Detta resultat bekräftar ytterligare ChloraSolvs förmåga att kombinera uppmjukning av devitaliserad vävnad och antibiofilmaktivitet.

Read more

RLS Global AB (publ) bokslutskommuniké okt–dec 2022

1 OKTOBER–31 DECEMBER (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 291 TSEK (219 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-7,8 MSEK) · Resultatet per aktie efter utspädning var -0,10 SEK (-0,09 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 779 TSEK (-4 887 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 9 februari 2023 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 24 januari och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 9 februari 2023 kl.10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7.

Read more

Lars Johansson nominerad till ny styrelseordförande i RLS Global AB

RLS Global AB meddelar idag att Lars Johansson nomineras för nyval till styrelseordförande. Nuvarande ordförande Steve Krognes avgår och ordförandebytet planeras till en kommande extra bolagsstämma.

Read more

RLS Global: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdag den 14 december 2022. Avstämningsdag är 16 december, varefter BTA omvandlas till aktier tisdag den 20 december…

Read more

RLS Global AB (publ) delårsrapport juli–september 2022

1 JULI–30 SEPTEMBER (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 198 TSEK (132 TSEK). · Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (6,2 MSEK). · Resultatet per aktie efter utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 114 TSEK (-6 214 TSEK). · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

RLS Global: Utfall i RLS Global företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I RLS GLOBAL AB. SE…

Read more

Presentation av Björn Larsson, VD, RLS Global AB, om bolagets verksamhet och den just nu pågående företrädesemissionen

Möt Björn Larsson, VD för RLS Global AB, när han presenterar bolaget och den pågående företrädesemissionen med teckningsperiod 28 oktober–11 november. Presentationen hölls på Redeyes senaste investerarevent med fokus på medtech den 26 oktober.

Read more

RLS Global AB:s VD Björn Larsson intervjuad av Erik Penser Bank om pågående företrädesemission

Erik Penser Bank har idag publicerat en videoinspelad intervju med Björn Larsson, VD för RLS Global AB. Skälet till intervjun är att tillhandahålla alla aktieägare och intressenter information i samband med RLS Global AB:s pågående företrädesemission.

Read more

RLS Global: RLS Global offentliggör prospekt

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som RLS Global upprättat med anledning av förestående nyemission. RLS Global offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på RLS Globals hemsida (www.rls.global), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Read more

RLS Global: RLS Global beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 29,4 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I RLS GLOBAL AB. SE…

Read more

RLS Global genomför kvittningsemission om sammanlagt cirka 10 MSEK

Styrelsen för RLS Global AB (publ) (”Bolaget” eller ”RLS Global”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier om sammanlagt cirka 10 MSEK (”Nyemissionen”) till en av Bolagets huvudägare i form av Zebra Holding and Investments (Guernsey) Limited (”Zebra”). Teckningskursen uppgår till 2,987 SEK…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2022

1 APRIL–30 JUNI (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 397 TSEK (244 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (8,5 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (0,13 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 929 TSEK (-6 280 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick…

Read more

Björn Larsson ny VD för RLS Global

Styrelsen i RLS Global AB (publ) har idag utsett Björn Larsson till ny verkställande direktör. Björn Larsson, som närmast kommer från Observe Medical ASA, tillträder VD-rollen den 1 oktober.

Read more

Nya fallstudier av ChloraSolv presenteras i bilaga till Journal of Wound Care

Under de senaste sex månaderna har RLS Global och ConvaTec varit i nära samarbete för att samla in kliniska erfarenheter av ChloraSolv från tre olika sårcenter i Storbritannien. Sex fallstudier har sammanställts till en rapport och publicerats som bilaga i Journal of Wound Care, nummer 7 2022 (https://www.magonlinelibrary.com/page/jowc/resources). Syftet är att beskriva implementeringen av ChloraSolv i…

Read more

ChloraSolv nu på avtal i Storbritannien via NHS distributionskanaler

Från och med den 11 juli 2022 är ChloraSolv tillgängligt i Storbritannien för kliniska enheter som köper sina produkter från NHS (National Health Service). NHS Supply Chain är en av de viktigaste distributionskanalerna för brittisk sjukvård och täcker såväl sjukhus som primärvård och hemsjukvård. ChloraSolv kan även köpas direkt från ConvaTec, RLS exklusiva distributionspartner i…

Read more

RLS Global introducerar ChloraSolv inom djursjukvård i Skandinavien

RLS strategiska fokus är att utöka sin tekniska plattform, buffrad hypoklorit-teknologi, till nya indikationer, applikationer och geografiska områden. Idag kan RLS tillkännage ett strategiskt partnerskap med Swevet inom djurvårdssegmentet för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

Read more

RLS Global stärker sin närvaro i Mellanöstern

RLS Global stärker sin närvaro i Mellanöstern. Företaget ska via en regional agent, Med Surg, etablera ett lokalt distributionsnätverk i Egypten, Saudiarabien, Irak, Libanon, Quatar, Förenade Arabemiraten, Oman och Jordan.

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 19 maj 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021. Bolagstämman genomfördes genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 19 april 2022 och…

Read more

Sammanfattning av året som gått – informationsmöte med RLS Globals VD Karin Fischer 19/5 kl 13.15

Styrelsen i RLS Global har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) delårsrapport januari–mars 2022

1 JANUARI – 31 MARS (Föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 305 TSEK (50 TSEK). · Rörelseresultatet uppgick till -5 363 TSEK (-6 263 TSEK). · Resultatet per aktie före utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 730 TSEK (-5 834 TSEK). · Likvida medel…

Read more

RLS GLOBAL AB ÅRSREDOVISNING 2021

RLS Global årsredovisning 2021 finns från och med idag, 22 april 2022, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning (https://rls.global/wp-content/uploads/2022/04/RLS-Global-rsredovisning-2021-1.pdf). Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska. HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Read more

RLS Global AB aviserar förändring i ledningen

Karin Fischer har meddelat att hon avser att avgå som VD för RLS Global AB (publ). Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny, FoU-fokuserad VD och Karin Fischer kommer att fortsätta i sin roll tills en ny VD rekryterats, för att säkerställa en smidig succession.

Read more

RLS GLOBAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OKT–DEC 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER (föregående år inom parentes) · Nettoomsättningen uppgick till 219 TSEK (139 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7 478 TSEK (-7 655 TSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,12 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 887 TSEK (-7 000 TSEK) · Likvida medel vid periodens…

Read more

Nya framsteg för ChloraSolv[®] – market access-aktiviteter i Nederländerna signalerar positivt momentum

RLS Global, ett medicintekniskt företag baserat i Sverige, och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har gjort fortsatta framsteg med distribution och kommersialisering av ChloraSolv[®] i Europa.

Read more

RLS Global AB säkerställer finansiering om SEK 20 miljoner

RLS Global har idag tecknat en kreditfacilitet, på marknadsmässiga villkor, om SEK 20 miljoner i syfte att skapa en flexibel finansiering för bolagets fortsatta tillväxt. Det är en av bolagets större aktieägare som tillhandahållit denna kreditfacilitet.

Read more

RLS Global AB (publ) Delårsrapport juli–september 2021

1 JULI – 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 132 TSEK (793 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-5,6 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,08 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 648 TSEK (-4 204 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4…

Read more

RLS Global AB ger livesänd strategiuppdatering med fokus på företagets globala samarbete med ConvaTec Ltd

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika…

Read more

ChloraSolv regulatoriskt godkänt för diabetiska fotsår i Nya Zeeland

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Nya Zeeland. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Oceanien. Nästa steg blir att bredda indikationen på denna marknad.

Read more

RLS GLOBAL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 244 TSEK (739 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (-5,6 MSEK) · Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)    · Resultatet per aktie före utspädning var 0,13 SEK (-0,09 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 280 TSEK (-5 472 TSEK) ·…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 17 juni 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 20 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan…

Read more

RLS Global och ConvaTec Ltd tecknar avtal om globala kommersiella rättigheter för ChloraSolv, en innovativ debrideringsmetod för svårläkta sår

RLS Global, ett medicintekniskt företag med säte i Sverige och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har ingått ett globalt kommersiellt samarbete gällande ChloraSolv. ChloraSolv är en skonsam debrideringsmetod som för närvarande säljs i ett par europeiska länder. ChloraSolv kommer att ingå i ConvaTecs koncept Wound Hygiene™ för vård av svårläkta sår,…

Read more

RLS Globals kliniska studie ChoraSolv01 publicerad i Journal of Wound Care

RLS Global meddelar att den avslutade kliniska studien, ChloraSolv01, har publicerats i Journal of Wound Care Vol 30, nummer 6, juni 2021. Resultat från studien visar att ChloraSolv är ett mycket bra behandlingsalternativ för patienter som lider av svårläkta sår.

Read more

ChloraSolv regulatoriskt godkänt i Kuwait för diabetiska fotsår

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Kuwait. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Mellanöstern vilket är av stor vikt då prevalensen för diabetes i Mellanöstern är mycket hög och förväntas öka fram till 2045 enligt International Diabetes Federation*. I Kuwait är…

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS GLOBAL AB (publ)

RLS Global värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19. Av ovan skäl har styrelsen beslutat att årsstämma i RLS Global genomförs endast genom förhandsröstning, och således utan rätt till personlig närvaro för aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495,…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS · Nettoomsättningen uppgick till 50 TSEK (374 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -6,3 MSEK (-3,9 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,06 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-4,2 MSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,2 MSEK (35,9…

Read more

RLS Global årsredovisning 2020

RLS Global årsredovisning 2020 finns från och med idag, 30 april 2021, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här. (https://rls.global/wp-content/uploads/2021/04/RLS_ÅR_2020.pdf)Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.   Handelsplats och Certified Adviser: Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handeln sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är…

Read more

ChloraSolv godkänns för bensår – marknadspotentialen i Europa fördubblas

RLS Global, vars ambition är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsbolag för sår, har fått regulatoriskt godkännande att ChloraSolv även kan användas för bensår. Detta fördubblar marknadspotentialen i Europa. ChloraSolv har varit godkänt för diabetiska fotsår sedan 2019 men nu inkluderas även bensår.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

1 OKT–31 DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 139 TSEK (54 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-8,9 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,15 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-5,7 MSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK) ·…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

1 JULI - 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 793 TSEK (245 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,08 SEK (-0,11 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 204 TSEK (-7 412 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,9…

Read more

RLS Global presenterar positiva resultat från ChloraSolv01 studien vid ledande europeisk sårvårdskongress, EWMA 2020

RLS Global är glada att informera att EWMA (European Wound Management Association) har accepterat RLS’s abstract från ChloraSolv01 för en muntlig presentation vid EWMA 2020 virtuella konferens. Abstract (sammanfattning) ID-nr 927 presenteras av överläkare, docent Jan Apelqvist vid Skåne universitetssjukhus.

Read more

ChloraSolv finns på avtal med Region Skåne

RLS Global kan nu informera att ChloraSolv är antagen och finns tillgänglig i Region Skåne från och med idag, 29 september. Detta är ett resultat av positiva kliniska utvärderingar både från akut- och primärvården och det är en viktig milstolpe för RLS då region Skåne är en av Sveriges största regioner med ca 1,4 millioner…

Read more

RLS Global presenterar data att ChloraSolv har snabb effekt på biofilm

På EWMA (European Wound Management Association) konferensen i november kommer RLS att presentera data där vår teknologi har utvärderats i en ex-vivo sårmodell med mycket goda resultat på biofilm. Utvärderingen har genomförts tillsammans med RISE, Research Institute of Sweden.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

1 APRIL - 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 739 TSEK (464 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-5,8 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var  -0,09 SEK (-0,02 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -5 472 TSEK (-6 250 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3…

Read more

RLS Studie - ChloraSolv01 - färdig och resultaten analyseras

RLS Global har glädjen att informera att databasen för ChloraSolv01 är stängd och den första statistiska rapporten på resultaten har kommit RLS tillhanda. ChloraSolv01 är en pilotstudie där patienten med kroniska sår på nedre delen av benet eller foten behandlas med ChloraSolv under fem veckor. Studien mäter bland annat förändring av mängden devitaliserad vävnad (nekrotisk…

Read more

RLS Global AB har tecknat avtal med Region Stockholm och Gotland för ChloraSolv®

RLS Global AB kan nu informera att ChloraSolv finns på avtal i Region Stockholm och Gotland. Detta är ett tilläggsavtal på regionens aktuella avtal och är gällande per den 15 augusti 2020. Den kliniska utvärderingen har varit mycket positiv och ChloraSolv kan nu erbjudas till följande vårdgivare i regionen; slutenvård, öppenvård, primärvård inom regionens egen…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under tisdagen den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Göteborg varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 27 april 2020 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut…

Read more

RLS Global ser ökat intresse för CariSolv till följd av Corona pandemin

Som en konsekvens av Corona pandemin står dentalbranschen inför en stor omställning. Traditionell behandling av kariesangrepp sker med borr och lagning. I samband med borrning i tand bildas aerosol vilket ökar spridning av bakterier och virus under behandling. Dentalbranschen står nu inför en stor utmaning hur kariesangrepp ska behandlas så enkelt och skonsamt som möjligt…

Read more