RLS Global AB ger livesänd strategiuppdatering med fokus på företagets globala samarbete med ConvaTec Ltd

RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkten globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika…

Read more

ChloraSolv regulatoriskt godkänt för diabetiska fotsår i Nya Zeeland

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Nya Zeeland. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Oceanien. Nästa steg blir att bredda indikationen på denna marknad.

Read more

RLS GLOBAL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 244 TSEK (739 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (-5,6 MSEK) · Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)    · Resultatet per aktie före utspädning var 0,13 SEK (-0,09 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 280 TSEK (-5 472 TSEK) ·…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 17 juni 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 20 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan…

Read more

RLS Global och ConvaTec Ltd tecknar avtal om globala kommersiella rättigheter för ChloraSolv, en innovativ debrideringsmetod för svårläkta sår

RLS Global, ett medicintekniskt företag med säte i Sverige och ConvaTec, ett av världens ledande företag inom avancerad sårvård, har ingått ett globalt kommersiellt samarbete gällande ChloraSolv. ChloraSolv är en skonsam debrideringsmetod som för närvarande säljs i ett par europeiska länder. ChloraSolv kommer att ingå i ConvaTecs koncept Wound Hygiene™ för vård av svårläkta sår,…

Read more

RLS Globals kliniska studie ChoraSolv01 publicerad i Journal of Wound Care

RLS Global meddelar att den avslutade kliniska studien, ChloraSolv01, har publicerats i Journal of Wound Care Vol 30, nummer 6, juni 2021. Resultat från studien visar att ChloraSolv är ett mycket bra behandlingsalternativ för patienter som lider av svårläkta sår.

Read more

ChloraSolv regulatoriskt godkänt i Kuwait för diabetiska fotsår

RLS Global har fått regulatoriskt godkännande för ChloraSolv gällande behandling av diabetiska fotsår i Kuwait. I och med detta godkännande har RLS etablerat en första marknadsnärvaro i Mellanöstern vilket är av stor vikt då prevalensen för diabetes i Mellanöstern är mycket hög och förväntas öka fram till 2045 enligt International Diabetes Federation*. I Kuwait är…

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS GLOBAL AB (publ)

RLS Global värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19. Av ovan skäl har styrelsen beslutat att årsstämma i RLS Global genomförs endast genom förhandsröstning, och således utan rätt till personlig närvaro för aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495,…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS · Nettoomsättningen uppgick till 50 TSEK (374 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -6,3 MSEK (-3,9 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,06 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-4,2 MSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,2 MSEK (35,9…

Read more

RLS Global årsredovisning 2020

RLS Global årsredovisning 2020 finns från och med idag, 30 april 2021, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här. (https://rls.global/wp-content/uploads/2021/04/RLS_ÅR_2020.pdf)Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.   Handelsplats och Certified Adviser: Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handeln sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är…

Read more

ChloraSolv godkänns för bensår – marknadspotentialen i Europa fördubblas

RLS Global, vars ambition är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsbolag för sår, har fått regulatoriskt godkännande att ChloraSolv även kan användas för bensår. Detta fördubblar marknadspotentialen i Europa. ChloraSolv har varit godkänt för diabetiska fotsår sedan 2019 men nu inkluderas även bensår.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

1 OKT–31 DECEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 139 TSEK (54 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-8,9 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,15 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-5,7 MSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK) ·…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

1 JULI - 30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen uppgick till 793 TSEK (245 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var -0,08 SEK (-0,11 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 204 TSEK (-7 412 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,9…

Read more

RLS Global presenterar positiva resultat från ChloraSolv01 studien vid ledande europeisk sårvårdskongress, EWMA 2020

RLS Global är glada att informera att EWMA (European Wound Management Association) har accepterat RLS’s abstract från ChloraSolv01 för en muntlig presentation vid EWMA 2020 virtuella konferens. Abstract (sammanfattning) ID-nr 927 presenteras av överläkare, docent Jan Apelqvist vid Skåne universitetssjukhus.

Read more

ChloraSolv finns på avtal med Region Skåne

RLS Global kan nu informera att ChloraSolv är antagen och finns tillgänglig i Region Skåne från och med idag, 29 september. Detta är ett resultat av positiva kliniska utvärderingar både från akut- och primärvården och det är en viktig milstolpe för RLS då region Skåne är en av Sveriges största regioner med ca 1,4 millioner…

Read more

RLS Global presenterar data att ChloraSolv har snabb effekt på biofilm

På EWMA (European Wound Management Association) konferensen i november kommer RLS att presentera data där vår teknologi har utvärderats i en ex-vivo sårmodell med mycket goda resultat på biofilm. Utvärderingen har genomförts tillsammans med RISE, Research Institute of Sweden.

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

1 APRIL - 30 JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 739 TSEK (464 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-5,8 MSEK) · Resultatet per aktie före utspädning var  -0,09 SEK (-0,02 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -5 472 TSEK (-6 250 TSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3…

Read more

RLS Studie - ChloraSolv01 - färdig och resultaten analyseras

RLS Global har glädjen att informera att databasen för ChloraSolv01 är stängd och den första statistiska rapporten på resultaten har kommit RLS tillhanda. ChloraSolv01 är en pilotstudie där patienten med kroniska sår på nedre delen av benet eller foten behandlas med ChloraSolv under fem veckor. Studien mäter bland annat förändring av mängden devitaliserad vävnad (nekrotisk…

Read more

RLS Global AB har tecknat avtal med Region Stockholm och Gotland för ChloraSolv®

RLS Global AB kan nu informera att ChloraSolv finns på avtal i Region Stockholm och Gotland. Detta är ett tilläggsavtal på regionens aktuella avtal och är gällande per den 15 augusti 2020. Den kliniska utvärderingen har varit mycket positiv och ChloraSolv kan nu erbjudas till följande vårdgivare i regionen; slutenvård, öppenvård, primärvård inom regionens egen…

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under tisdagen den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Göteborg varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 27 april 2020 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut…

Read more

RLS Global ser ökat intresse för CariSolv till följd av Corona pandemin

Som en konsekvens av Corona pandemin står dentalbranschen inför en stor omställning. Traditionell behandling av kariesangrepp sker med borr och lagning. I samband med borrning i tand bildas aerosol vilket ökar spridning av bakterier och virus under behandling. Dentalbranschen står nu inför en stor utmaning hur kariesangrepp ska behandlas så enkelt och skonsamt som möjligt…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

1 JANUARI - 31 MARS · Nettoomsättningen uppgick till 374 TSEK (260 TSEK) · Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-5,7 MSEK) · Resultatet per aktie efter utspädning var -0,06 SEK (-0,04 SEK) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 MSEK (-5,4 MSEK) · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 35,9 MSEK (15,6…

Read more

Rättelse av pressmeddelande den 27 april 2020: RLS Global Årsredovisning 2019

Rättelsen avser att detta pressmeddelande inte klassas som en MAR information och rättelsen sker av Certified Adviser.

Read more

RLS Global Årsredovisning 2019

RLS Globals Årsredovisning 2019 finns från och med idag, 27 april 2020, tillgänglig på bolagets hemsida, https://rls.global/financial-information/annual-reports/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

Read more

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 hos RLS Global AB, Neongatan 5 Mölndal. Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020…

Read more

RLS Global AB (publ) byter Certified Adviser till Redeye AB

RLS Global AB meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank till Redeye AB. Redeye tillträder som Certified Adviser den 1 april 2020. Bakgrunden till detta är att RLS önskar samla all rådgivning hos Redeye.

Read more

ChloraSolv finns på avtal med Region Kalmar Län och dess kommuner

Under hösten 2019 har RLS Global arbetat intensivt på den svenska marknaden med syfte att få ChloraSolv etablerad som avtalsprodukt i regionerna. Parallellt har RLS tillsammans med OneMed arbetat för att penetrera kommuner och regioner som OneMed har avtal med. RLS har tidigare kommunicerat att det arbete som bedrivits under hösten 2019 kommer ge resultat…

Read more

RLS Global utvecklar sin sårvårdsplattform och avyttrar samtidigt dentalportföljen

RLS Globals strategi är att säkerställa en stark marknadspenetration för ChloraSolv via regionala/globala partnerskap. ChloraSolv bygger på en unik teknisk plattform vilken visar dokumenterade kliniska resultat inom svårläkta sår. Under 2020 kommer RLS starta pre-kliniska aktiviteter i syfte att bredda produktportföljen med nya kliniska områden. Nya kliniska indikationer som RLS kommer utvärdera är brännskador samt…

Read more

Nu är alla patienter rekryterade för ChloraSolv01

RLS Global har glädjen att informera att samtliga patienter är inkluderade i studien ChloraSolv01, vilken har genomförts på nio enheter i Sverige. Inklusionskriterierna för studien är kroniska sår under knäet. Målsättningen med studien är att inhämta kliniska data för att regulatoriskt utvidga indikationen för ChloraSolv från diabetiska fotsår till alla typer av kroniska sår belägna…

Read more

RLS Global AB erhåller den första beställningen av ChloraSolv för klinisk användning

Under hösten 2019 har RLS Global arbetat intensivt på den svenska marknaden med syfte att få ChloraSolv etablerad som avtalsprodukt i regionerna. Parallellt har ett arbete inletts tillsammans med OneMed för att penetrera den marknad (kommuner och regioner) som OneMed har avtal med. RLS Global har även en dialog med internationella aktörer med syfte att…

Read more

RLS GLOBAL AB (PUBL) Delårsrapport - Januari - September 2019

1 juli - 30 september · Försäljningen uppgick till MSEK 0,2 (1,0) · Resultat före finansiella poster och skatt MSEK -6,1 (-4,9) · Resultat per aktie före utspädning SEK -0,11 (-0,08) · Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK 53,7 (28,4) · Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 53,7 (28,4) · Soliditeten var 90%…

Read more

Ny Aktieägarlista på RLS Global AB

RLS Global AB genomförde en riktad nyemission och ökade det egna kapitalet med 50 MSEK per den 25 september 2019. Det är glädjande att RLS har attraherat nationella och internationella institutioner för att etablera en långsiktig grund för företaget, säger Karin Fischer, VD RLS Global. Den nya aktieägarelistan finns på RLS hemsida via bifogad länk: https://rls.global/investor/financial-information/list-of-owners-2/…

Read more

RLS Global genomför en riktad nyemission om 7 520 000 aktier och tillförs 50 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER…

Read more

RLS Global avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER…

Read more

RLS Global skriver avtal med OneMed

OneMed är en av Nordens största distributörer på medicintekniska produkter och tillhandahåller tjänster, supportsystem samt produkter till sjukvårdssektorn. RLS Global har skrivit ett samarbetsavtal med OneMed som kommer att agera distributör för CloraSolv i kommuner och landsting i de nordiska länderna. 

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 19 augusti 2019 kl. 09.00 på bolagets kontor, Neongatan 5, Mölndal.

Read more

Förlikning med Karin Bergqvist

Förlikning med Karin Bergqvist

Read more

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ) 

Read more

Bolagspresentation 28 maj 2019

Bolagspresentation 28 maj 10.30 2019

Read more

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

Read more

Sårvårdsprodukten ChloraSolv godkänd för den europeiska marknaden

Göteborg, 10 april 2019 – RLS Global AB tillkännager att företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, för diabetiska fotsår, har framgångsrikt erhållit CE godkännande av Lloyd’s Register. ChloraSolv är nu godkänt för lansering i 32 europeiska länder.   

Read more

Läkemedelsverket har godkänt ny klinisk studie av ChloraSolv

I årsredovisningen för 2017 presenterade RLS Global initiativet till en ny klinisk studie, ChloraSolv 01. Svenska Läkemedelsverket har nu godkänt designen på studien. Den kommer omfatta ett 60-tal patienter och har ett bredare användningsområde jämfört med den första kliniska studien från 2015.

Read more

Anställd och fd anställda förvärvar 462 800 aktier från Optionsprogram 2015-2018

Under våren 2015 förvärvade fyra anställda 445 000 teckningsoptioner a 18 öre i Optionsprogram 2015/ 2018. Under teckningstiden i juni 2018 hade samtliga fyra anmält och erlagt betalning för att förvärva motsvarande aktier. Ursprunglig lösenkurs var 3 kr per aktie och ursprungliga antal optioner var 445 000 st, men i enlighet med optionsvillkoren för att eliminera utspädningseffekt…

Read more

Tidigare samarbetspartner framställer krav på RLS Global

Idag har RLS Global AB via sin advokat, Advokatfirman Glimstedt AB, fått besked från Göteborgs Tingsrätt om att Karin Bergquist har stämt RLS Global AB med krav på ytterligare ersättning för överlåtelse av uppfinnarrätt. Ärendet avser patentet ”dermasolv” som den 19 juli 2012 överläts från uppfinnarna Ulrica Almhöjd och Karin Bergquist till RLS Global AB.

Read more