REGULATORY

MÅN, APR 27, 2020 08:30 CET

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 hos RLS Global AB, Neongatan 5 Mölndal.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 19 maj 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 19 maj 2020 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ:

•    per telefon 031-780 68 20

•    per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se

Vid anmälan skall namn och personnummer/organisationsnummer uppges, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. På bolagets hemsida https://rls.global/financial-information/invitations/ tillhandahålls fullmaktsformulär, vilken också skickas till aktieägare som så begär.

ÅTGÄRDER I ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

Vi följer de riktlinjer och den praxis som kommit att etableras för bolagstämmor under 2020. Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronavirus (Covid-19) bör aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan antingen använda sig av möjligheten att poströsta, eller delta via ombud, se nedan under ”Poströstning” och ”Ombud m.m.”.

Som försiktighetsåtgärd kommer årsstämman hållas kort genom att planerade anföranden från såväl styrelseordföranden, VD och revisor begränsas till ett minimum. Antalet representanter från Bolaget kommer att begränsas. Det kommer inte att serveras någon förtäring och det arrangeras inte heller några kringaktiviteter i samband med stämman.

Utöver ovanstående åtgärder kommer alla anmälda erbjudas möjlighet att följa årsstämman online för den som vill följa stämman men inte närvara fysiskt. Instruktioner för att delta kommer skickas till de aktieägare som anmäler sig. Online deltagande kräver således en formell korrekt anmälan, och möjliggör lyssnande och frågeställande men inte röstning. Röstning kan tillgodoses genom förhandsröstning.

FÖRHANDSRÖSTNING

Styrelsen för RLS Global har beslutat att tillåta att aktieägarna utövar sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enl. lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för kallelsens publicering (https://rls.global/financial-information/invitations/). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara RLS Global tillhanda senast den 19 maj 2020.

Ifyllt formulär får skickas elektroniskt till kristina.runge@rlsglobal.se eller till bolaget via post, RLS Global AB, att: Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Förhandsrösten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-policy/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse och revisor

a) fastställande av antal ledamöter

b) val av ledamöter och

c) val av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

13. Övriga ärenden

14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

  • Val av ordförande för stämman (punkt 2).
  • Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.
  • Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
  • Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).
  • Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 (100.000) kronor och med 50.000 (50.000) kronor till övriga ledamöter.
  • Ersättning till styrelsens ordförande och dess ledamöter har tidigare omfattat arvode för styrelsearbete och ersättning för vissa övriga konsulttjänster. Denna princip föreslås även fortsatt gälla då bolaget befinner sig i en uppstartsfas och styrelsens kompetens och erfarenhet kan komma att efterfrågas löpande. Detta betyder att såväl styrelsens ordförande som dess ledamöter ska äga rätt att på löpande räkning fakturera konsulttjänster som ligger utanför ramen för styrelsearbetet.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR (PUNKT 11)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Peter Hentschel, Christer Hägglund, Steve Krognes och Karin Eliasson. Som ordförande föreslås omval av nuvarande ordförande Peter Hentschel. Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, varvid Ulrika Ramsvik fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 12)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ÖVRIGT

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 66,717,695 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg den 27 april, 2020

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

IR kontaktperson:
Karin Fischer, CEO RLS Global AB
+46 702 48 46 51
karin.fischer@rlsglobal.se

OM RLS Global

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har starka varumärken, ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye Aktiebolag som Certified Adviser, telefon +46 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global

Press Release