PRESS RELEASE

MÅN, JUL 29, 2019 08:41 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 19 augusti 2019 kl. 09.00 på bolagets kontor, Neongatan 5, Mölndal.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 augusti 2019 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 13 augusti 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 13 augusti 2019 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-policy/.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av protokollförare

5.     Val av två justeringsmän

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Godkännande av dagordning

8.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

9.     Övriga ärenden

10.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, med undanröjande av det bemyndigandet ordinarie bolagsstämman beslutade om den 29 maj 2019, bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan samt möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 8 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 59,197,695 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i juli 2019

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

About RLS Global
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global

Press Release