REGULATORY

TORS 17 JUNI 2021 14:00 CET

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 17 juni 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 20 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

Kallelse till årsstämma

 

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen
Stämman beslutade att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörStämman beslutade att för räkenskapsåret 2020 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade i enlighet med bolagets huvudägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade att utge arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Stämman fastställde att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter samt beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Karin Eliasson, Christer Hägglund och Steve Krognes. Stämman beslutade vidare om nyval av Roland Frösing och Mathias Leijon. Som ordförande valdes Steve Krognes.

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, att och för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utse Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordning
Beslutades om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
1 §
Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.
1 §
Bolagets företagsnamn är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 4 § enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
4 §
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 050 769 kronor och högst 8 203 074 kronor.
4 §
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 7 536 433 kronor och högst 30 145 732 kronor.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 5 § enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
5 §
Antalet aktier ska utgöra lägst 18 150 000 aktier och högst 72 600 000 aktier.
5 §
Antalet aktier ska utgöra lägst 66 700 000 aktier och högst 266 800 000 aktier

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 10 § första stycket enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
10 §
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12:00 den dag som anges i kallelsen. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.
10 §
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden 6 bankdagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om tillägg till bolagsordningens 10 § genom följande nytt stycke:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
10 § andra stycket
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen
(2005:551).

 

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för VD och ledande befattningshavare
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om utgivande av högst 700 000 teckningsoptioner till VD och ledande befattningshavare. För närmre detaljer om innehållet i beslutet, se beslutsförslag och villkor.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för styrelsen
Beslutades i enlighet med huvudägares förslag om utgivande av högst 1 000 000 teckningsoptioner. För närmre detaljer om innehållet i beslutet, se beslutsförslag och villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen i bolaget, att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske med högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Syftet med bemyndigandet är att genom nyemission driva den regulatoriska processen för den amerikanska marknaden samt investera i nya indikationsområden baserat på RLS tekniska plattform. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor som framgår av 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut var enhälliga.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Karin Fischer, CEO, RLS Global
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: +46 702 48 46 51

 

RLS GLOBAL AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global