REGULATORY

ONS, NOV 12, 2020 09:00 CET

RLS GLOBAL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

1 OKT – 31 DECEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 139 TSEK (54 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-8,9 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,11 SEK (-0,15 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-5,7 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 88 % (90%)
1 JANUARI – 31 DECEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 2,043 TSEK (1,023 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,3 MSEK (-26,7 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,34 SEK (-0,44 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,2 MSEK (-24,9 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18,9 MSEK (41,7 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 88% (90%)
HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Fortsatt fokus på kommande regionalt/globalt samarbete.
 • RLS medverkade på årets digitala europeiska sårvårdskonferens, EWMA, där överläkare docent Jan Apelqvist presenterade ett utdrag ur ChloraSolv01 studien.
 • Förstudie avseende en automatiserad produktion genomförs.
 • Nya spännande resultat från test av ChloraSolv som gjorts i Lund.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
HÄNDELSER UNDER Q1
 • Redeye valdes till ny Certified Adviser.
 • Samtliga immateriella rättigheter avseende PeriSolv såldes till Regident AG.
 • RLS fick avtal med Region Kalmar län.
HÄNDELSER UNDER Q2
 • Region Stockholm/Gotland tog in ChloraSolv på tilläggsavtal.
 • Ökad användning av ChloraSolv i bland annat Region Kalmar län.
HÄNDELSER UNDER Q3
 • ChloraSolv patent även godkänt i Kanada.
 • ChloraSolv finns nu på avtal även i Region Skåne.
 • Återkommande försäljning i de regioner som nu har ChloraSolv på avtal.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 • Både Lloyds och Eurofins (RLS notified bodies) har även i år gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global utan anmärkningar. RLS Global är redo för och välkomnar en MDR-granskning som förhoppningsvis sker inom kort.
COVID-19
 • Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika covid-19-relaterade scenarier.
 • Då vården fortfarande är ansträngd under rådande omständigheter, tar flera processer längre tid, vilket påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter för ChloraSolv. RLS ökar fokus på R&D-relaterade projekt.
Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl 09.00.

RLS GLOBAL AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020