REGULATORY

TIS 28 FEB 2023 08:30 CET

RLS Global AB (publ) bokslutskommuniké okt–dec 2022

1 OKTOBER–31 DECEMBER (Föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 291 TSEK (219 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-7,8 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,10 SEK (-0,09 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 779 TSEK (-4 887 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,5 MSEK (11,5 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 83% (75%)

1 JANUARI–31 DECEMBER (Föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 198 TSEK (653 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,3 MSEK (-11,0 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,3 SEK (-0,14 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23 569 TSEK (-8 353 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,5 MSEK (11,5 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 83% (75%)

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

 • RLS notified bodies genomför kvalitetsrevisioner (ISO 13485 samt MDD) utan anmärkningar
 • Bolagets VD Karin Fischer säger upp sin anställning och sökandet efter en efterträdare påbörjas
 • Convatec tar under kvartalet successivt över regionavtalen i Sverige
 • ChloraSolv levereras regelbundet till Convatecs centrallager i Nederländerna för vidare distribution ut i Europa
 • ChloraSolv får reimbursement i Nederländerna

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2

 • Bolagsstämma hålls 19 maj
 • RLS skriver distributionsavtal för Mellanöstern med syfte att kommersialisera ChloraSolv
 • RLS introducerar ChloraSolv inom djursegmentet i Skandinavien. Distributionsavtal signeras med Swevet för Danmark, Norge och Sverige
 • ChloraSolv godkänns för bensår i Kuwait

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

 • Journal of Wound Care publicerar case studies gällande ChloraSolv från tre brittiska kliniker
 • RLS Global genomför en nyemission genom kvittning av lån på totalt 10 000 TSEK och därigenom stärks bolagets soliditet

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4

 • Björn Larsson tillträder som VD
 • RLS genomför en nyemission (företrädesemission) och tillför därigenom 26,8 MSEK i likvida medel efter emissionskostnader
 • Läkemedelsverket godkänner RLS ansökan om en trycksårsstudie
 • RLS deltar i konferensen Wounds UK i Harrogate, England

HÄNDELSER EFTER KVARTAL 4

 • Extra bolagsstämma hålls 9 februari 2023
 • Lars Johansson väljs till ny styrelseordförande
 • RLS besöker Arab Health, en global hälsokonferens i Mellanöstern, och genomför utbildningar och distributörsmöten på plats

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Telefon: 0766 20 17 25

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl 08.30.

RLS Global AB (publ) bokslutskommuniké okt–dec 2022