REGULATORY

FRE 16 JULI 2021 09:00 CET

RLS GLOBAL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI
 • Nettoomsättningen uppgick till 244 TSEK (739 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK (-5,6 MSEK)
 • Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var 0,13 SEK (-0,09 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 280 TSEK (-5 472 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,9 MSEK (30,3 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 87% (91%)
1 JANUARI – 30 JUNI
 • Nettoomsättningen uppgick till 302 TSEK (1 112 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-9,5 MSEK)
 • Övriga intäkter 15 429 TSEK (281 TSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var 0,03 SEK (-0,14 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,1 MSEK (-10,9 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,9 MSEK (30,3 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 87% (91%)
HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
 • RLS arrangerade bolagsstämma den 17 juni.
 • RLS har tecknat globalt distributionsavtal med ConvaTec.
 • ChloraSolv är regulatoriskt godkänt i Kuwait.
 • ChloraSolv01 publiceras i Journal of Wound Care.
COVID-19
 • Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika covid-19 relaterade scenarier för att vara förberedd inför framtida utfall.
HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag. Telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 09.00.

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021