REGULATORY

FRE 7 MAJ 2021 09:00 CET

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS
  • Nettoomsättningen uppgick till 50 TSEK (374 TSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK (-3,9 MSEK)
  • Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,06 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-4,2 MSEK)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,2 MSEK (35,9 MSEK)
  • Soliditeten uppgick till 85% (92%)
HÄNDELSER UNDER PERIODEN
  • Både Lloyds och Eurofins (RLS notified bodies) har gjort kvalitetsrevisioner av RLS Global utan anmärkningar. RLS Global är redo för och välkomnar en MDR-revision och granskning som förhoppningsvis sker inom kort.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
  • ChloraSolv har nu blivit godkänt även för behandling av bensår efter granskning av myndigheterna. Den utökade indikationen fördubblar marknadspotentialen.
COVID-19
  • Under den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika covid-19 relaterade scenarier.
  • Då vården fortfarande är ansträngd under rådande omständigheter, tar flera processer längre tid, vilket påverkar RLS marknadspenetration och andra aktiviteter för ChloraSolv. RLS har fortsatt stort fokus på R&D-relaterade projekt samt att säkerställa god ersättning/reimbursement på viktiga strategiska marknader i Europa.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag. Telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl 09.00.

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021