REGULATORY

FRE 12 NOV 2021 09:00 CET

RLS GLOBAL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2021

1 JULI – 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 132 TSEK (793 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-5,6 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var -0,09 SEK (-0,08 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 648 TSEK (-4 204 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4 MSEK (25,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 86% (90%)
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER
 • Nettoomsättningen uppgick till 472 TSEK (1 905 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-15,0 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var 0,06 SEK (-0,23 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 MSEK (-15,2 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,4 MSEK (25,9 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 86% (90%)
HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
 • Studier för att säkerställa långsiktig ersättning (reimbursement) i flera europeiska länder fortgår enligt plan.
 • Integrationsprocessen mellan RLS och ConvaTec fortgår enligt plan.
 • RLS har återaktiverat produktutvecklingsprojekt med fokus på brännskador och trycksår.
 • Projektet med att automatisera tillverkningen för att bland annat kunna tillverka produkter till lägre pris har startats.
COVID-19
 • RLS har senaste månaderna haft möjlighet att boka fler kundbesök. Vården är dock fortsatt ansträngd som en konsekvens av pandemin.
HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag. Telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 nov 2021 kl 09.00.

RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2021