REGULATORY

TOR 24 NOV 2022 08:00 CET

RLS Global AB (publ) delårsrapport juli–september 2022

1 JULI–30 SEPTEMBER (Föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 198 TSEK (132 TSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (6,2 MSEK).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,07 SEK (-0,09 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 114 TSEK (-6 214 TSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,7 MSEK (16,4 MSEK).
 • Soliditeten uppgick till 77% (86%).

1 JANUARI–30 SEPTEMBER (Föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 904 TSEK (472 TSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,4 MSEK (3,98 MSEK).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,23 SEK (0,06 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 MSEK (-3,46 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,7 MSEK (16,4 MSEK).
 • Soliditeten uppgick till 77% (86%).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • RLS genomför en nyemission genom kvittning av lån på totalt 10 000 TSEK och därigenom stärks bolagets soliditet.
 • Journal of Wound Care publicerar case studies gällande ChloraSolv från tre brittiska kliniker.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Björn Larsson tillträder som VD.
 • RLS har genom en nyemission i november 2022 (företrädesemission) på 29,4 MSEK tillförts likvida medel.
 • Läkemedelsverket godkänner RLS trycksårsstudieansökan.
 • RLS deltar i konferensen Wounds UK i Harrogate, England.

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Telefon: 0766 20 17 25

Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl 08.00.

RLS Global AB (publ) delårsrapport juli–september 2022